Άφιξη της Μοίρας 421 στην Πόλη του Μεξικού

Πηγή: https://regeneracionradio.org/archivos/13281